0

 

NASZE ZOBOWIĄZANIA

Zaufanie naszych klientów jest dla nas niezmiernie ważne, dlatego z dużym zaangażowaniem podchodzimy do powierzonych nam danych naszych użytkowników i klientów. Zależy nam również na tym, aby jasno i przejrzyście informować o tym, jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Niniejsza Polityka Prywatności rzetelnie i przejrzyście określa zasady dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i przechowywania danych osobowych pozyskanych od naszych klientów oraz określa działania podejmowane przez nas dla ich ochrony.

Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawodawstwem o ochronie danych osobowych, zapewniającym ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Dane są gromadzone w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, w zakresie do nich adekwatnym (ograniczonym do tego, co niezbędne) oraz przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to wymagane do realizacji celów, do których konkretnie zostały pobrane.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanej popularnie jako „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych użytkowników, będących osobami fizycznymi jest:

Marba-Sport Marcin Mocarski spółka komandytowa z siedzibą w Miszewku, ul. Gdyńska 69A, kod pocztowy: 80-209, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000630315, NIP 589-202-76-42, Regon 365045787.

Administrator danych jest jednocześnie operatorem Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

 

KONTAKT DO ADMINISTRATORA DANYCH

Jeżeli jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych, możesz skontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, wykorzystując następujące sposoby kontaktu:

 • za pomocą poczty elektronicznej: ochronadanych@marba-sport.pl
 • pisemnie na adres: ul. Gdyńska 69A, 80-209 Miszewko

KTO MA DOSTĘP DO DANYCH?

Dostęp do Twoich danych mają tylko upoważnieni do tego pracownicy naszej firmy. Osoby te zostały przeszkolone przez Administratora w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.

Nigdy nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy się danymi naszych użytkowników i klientów w celach marketingowych z innymi, niepowiązanymi z nami podmiotami.

Dane mogą być jednak przekazywane niektórym podmiotom zewnętrznym, niezbędnym do świadczenia przez nas usług. Takimi odbiorcami danych są:

 • przedmioty realizujące usługi wysyłkowe,
 • podmioty obsługujące płatności online,
 • inni zaufani dostawcy usług, wykorzystywanych przez nas do prowadzenia działalności: biuro rachunkowe (usługi księgowe), agencje do prowadzenie ukierunkowanych kampanii, dostawcy usług informatycznych i programistycznych, usług obsługi strony www, a także usług, narzędzi i skryptów wykorzystywanych na stronie internetowej, dostawcy rozwiązań programowych w chmurze, narzędzie do usługi e-marketingu, podmioty badające satysfakcję klientów,
 • media społecznościowe – w wyniku korzystania z wtyczek mediów społecznościowych na naszej stronie internetowej, niektóre informacje użytkownika mogą zostać udostępnione dostawcy serwisu społecznościowego oraz ewentualnie przedstawione na profilu użytkownika w serwisie społecznościowym w celu udostępnienia innym jego użytkownikom. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności niezależnych dostawców serwisów społecznościowych, aby dowiedzieć się więcej.

Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, również udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy też przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.

CZY DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Przekazanie następuje na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez przedsiębiorców posiadających siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, którzy przystąpili do programu Privacy Shield, odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

JAKIE KATEGORIE DANYCH POBIERAMY I Z JAKIEGO POCHODZĄ ŹRÓDŁA?

Posiadane przez nas dane pochodzą bezpośrednio od osób, których one dotyczą. Innymi słowy, Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie, gdy dokonywałeś zakupu, utworzyłeś konto w naszym sklepie, by regularniej korzystać z naszej witryny internetowej, zapisałeś się do naszego newslettera lub po prostu kontaktujesz się z nami.

Gromadzimy informacje należące do następujących kategorii:

 • imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP lub PESEL, numer telefonu, adres e-mail
 • historia zakupów
 • historia komunikacji (za pomocą formularza kontaktowego, wiadomości e-mail, mediów społecznościowych lub telefonu)
 • informacje zapisane w plikach cookies (na temat korzystania z naszej witryny)
 • lokalizacja (IP)

W JAKIM CELU DANE BĘDĄ PRZETWARZANE?

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, podjęcia na żądanie Użytkownika lub Klienta czynności przed zawarciem takiej umowy, a także w celach marketingowych lub administracyjnych, w tym:

 • obsługa zapytań i zgłoszeń, w tym odpowiedzi na zapytania wysłane za pomocą formularza kontaktowego na stronie Sklepu,
 • rejestracja oraz utrzymywanie Konta Użytkownika – możliwość monitorowania statusu zamówienia i historii zakupów,
 • obsługa zamówień (kontaktowanie w celu związanym z realizacją zamówienia, realizacja płatności, dostawy, przesyłanie powiadomień o statusie zamówienia),
 • badanie satysfakcji klienta,
 • rozpatrywanie reklamacji,
 • dokonywanie rozliczeń, fakturowanie,
 • cele archiwalne: dla zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (przechowywanie dokumentów księgowych) oraz dotyczące informacji o obsłużonych klientach,
 • cele marketingowe - analiza statystyczna i marketingowa, wysyłka zamówionej przez Klienta lub Użytkownika informacji handlowej drogą elektroniczną (newsletter), dopasowanie oferty reklamowej do potrzeb klientów,
 • tworzenie zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora (raportowanie, planowanie rozwoju usług),
 • Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa – dla zapewnienia poufności, integralności, dostępności systemów służących do przetwarzania danych oraz zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia danych lub/i dostępu do nich na wypadek niemożliwych do wykluczenia awarii

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka takich podstaw, a przypadku działalności naszego sklepu wyróżniamy następujące:

 • niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest Klient (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych - (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Twoja dobrowolna zgoda na wykorzystanie danych osobowych wyrażona przez Klienta lub Użytkownika (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - w przypadku dzieci poniżej 16. roku życia, zgoda musi zostać wyrażona przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.

JAKI JEST OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH?

Dane osobowe Użytkownika lub Klienta nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zgromadzone, czyli:

 • na czas realizacji zamówienia, a także przez czas, w którym Administrator jest zobowiązany do przechowywania dokumentów sprzedaży. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.
 • do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów / zawartej umowy – w przypadku przetwarzania w celu wykonania umowy, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • do momentu wyrejestrowania się ze Sklepu Internetowego – w zakresie przetwarzania w celu rejestracji i utrzymywania Konta Użytkownika;
 • na czas nieokreślony, jednak nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub cofnięcia zgody – dla celów marketingowych (wysyłka newslettera)
 • okres 13 miesięcy w przypadku tworzenia spersonalizowanych kampanii (profilowanie, śledzenie ruchu na stronie internetowej na podstawie cookies
 • do czasu rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody) – w przypadku zapytań wysłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego

Po upływie wskazanych okresów czasu dane zostaną bezpiecznie usunięte, zniszczone lub zanonimizowane (zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia identyfikację użytkownika). W tym ostatnim przypadku będą dalej przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.

REJESTRACJA W SKLEPIE

Utworzenia konta wymaga podania informacji identyfikującej w postaci: nazwa użytkownika, adres e-mail. W ramach wyboru możliwe jest uzupełnienie informacji o imię i nazwisko oraz pozostałe dane kontaktowe takie jak: numer telefonu, adres korespondencyjny.

W przypadku logowania za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi Administrator nie ma kontroli, np. Facebook – Administrator w ramach platformy pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail użytkownika i tylko na potrzeby takiego logowania (dane nie są pozyskiwane i zapisywane).

Wszelkie dane gromadzone po zarejestrowaniu będą przetwarzane w zgodzie z niniejszą polityką prywatności. W przypadku, gdy wykorzystujemy dane osobowe użytkownika po uzyskaniu jego zgody, użytkownik ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych oraz usunięcia danych w dowolnym momencie (w jaki sposób można to zrobić opisane zostało w sekcji „Prawa osób, których zbierane dane dotyczą”)

Informacje osobowe zapisane w koncie są przechowywane tak długo, jak użytkownik posiada dane konto. Uprzejmie informujemy, że inne okresy przechowywania mogą mieć zastosowanie do wszelkich danych osobowych, zbieranych w celu zawarcia umowy z użytkownikiem – złożenia zamówienia i jego realizacji oraz ze względu na prawny obowiązek przetwarzania takich danych.

COOKIES i ŚLEDZENIE STRON

Czym są cookies?

Cookies, czyli ciasteczka, to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie stron serwera. Są one przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (twardy dysk komputera, laptopa, karta pamięci smartfona czy w tablecie). Pliki te pozwalają na rozpoznawanie urządzenia użytkownika i odpowiednie dostosowanie wyglądu do jego indywidualnych potrzeb. Cookies pełnią bardzo ważna funkcję, ułatwiają korzystanie z internetu, pozwalają na lepsze, szybsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze wykorzystywanie go. Pliki cookies potrzebne są do zalogowania użytkownika oraz do optymalizacji korzystania ze stron internetowych.

W jakim celu stosowane są cookies?

Ciasteczka mogą dostarczać bardzo ważnych informacji o aktywności użytkownika, o treści jaką przeglądał, czego wyszukiwał, co go zainteresowało, jak dostosował sobie stronę do własnych potrzeb. Nie służą jednak do identyfikacji użytkownika. Dostarczają informacji o danych komputera i przeglądarki stron internetowych poprzez dostarczanie niewielkich plików tekstowych które przechowywane są na urządzeniu końcowych Użytkownika. Pliki cookies mogą być więc wykorzystywane w celu:

 • dostosowania zawartości stron www do preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych,
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia lepsze dostosowanie strony do potrzeb użytkowników,
 • zapamiętywanie danych logowania i utrzymywanie sesji użytkownika serwisu internetowego, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • zapamiętywania wybranych produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia,
 • dostarczenia użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego potrzeb (remarketing – badanie cech zachowań odwiedzających stronę Sklepu).

Rodzaje cookies

Na naszej witrynie wykorzystujemy technologię cookies w celu dostosowania naszego serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na naszej stronie. Dane te będą zapisane w postaci cookies. Oznacza to, że będzie je pamiętał Twój komputer, ale udostępni je jedynie w ramach naszego serwisu Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.

Korzystamy z następujących typów plików cookies:

 • "niezbędne" pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu lub służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu,
 • "wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu,
 • "funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, loginu, hasła dzięki którym poprawia się komfort korzystania ze stron sklepu,
 • "reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom zindywidualizowanych treści o charakterze reklamowym

Zarządzanie plikami cookie

Jeśli masz problemy z używaniem naszej strony lub nie zgadzasz się na personalizację serwisu proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

W jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w różnych przeglądarkach?

Poniżej znajdziesz linki do informacji w jaki sposób zmienić ustawienia konkretnych przeglądarek, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia

 • Mozilla Firefox – kliknij tutaj
 • Microsoft Internet Explorer - kliknij tutaj
 • Google Chrome - kliknij tutaj
 • Opera - kliknij tutaj
 • Apple Safari -kliknij tutaj
 • w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych - zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Pamiętać jednak należy o tym, że prawidłowe działanie kont użytkowników jak również wygoda korzystania oraz działanie niektórych funkcjonalności w naszym serwisie uzależnione jest od włączonych cookies.

Analiza internetowa

Aby nieustannie optymalizować i udoskonalać naszą ofertę, stosujemy tak zwane technologie trackingowe. Wykorzystujemy do tego celu usługi Google Analytics oraz Google Tag Managera.

Google Analytics

To narzędzie wykorzystuje dane pochodzące z naszej witryny internetowej do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie można także kliknąć ten link, aby uniknąć w przyszłości zapisywania danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej. W urządzeniu użytkownika zapisywane jest wówczas ciasteczko opt-out. Po usunięciu plików cookie należy ponownie kliknąć na link.

PROFILOWANIE

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usług reklamowych i marketingowych. W ramach profilowania analizowane mogą być przede wszystkim Państwa wcześniejsze decyzje zakupowe, w oparciu o które będziemy podejmować próby dopasowania przyszłej oferty. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Informujemy, że nie mają Państwo ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Państwa rzecz, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży towarów w sklepie internetowym.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH ZBIERANE DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Zapewniamy, że możesz korzystać z wszystkich swoich praw wynikających z obowiązującego prawa. Możesz żądać od Administratora między innymi dostępu, sprostowania lub nawet usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Masz także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z przysługujących Ci praw możesz skorzystać w odniesieniu do:

 • żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane w celu marketingu bezpośredniego, sprzeciw może dotyczyć przetwarzania danych również w zakresie profilowania,

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Marba-Sport Marcin Mocarski spółka komandytowa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Realizacja uprawnień

Aby skorzystać w powyższych praw, można skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub tez pocztą elektroniczną, za pomocą danych kontaktowych wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie stosownego oświadczenia. Przykładowa jego treść: „Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez Marba-Sport Marcin Mocarski spółka komandytowa z siedzibą w Miszewku moich danych osobowych”.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie systemem kodowania SSL i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). Marba-Sport Marcin Mocarski spółka komandytowa przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Data aktualizacji: 2022-06-09 11:33:00

Powered by Comarch e-Sklep ®